Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ HİZMETLERİ BİRİMİ

KORDON KANI BANKALARININ RUHSATLANDIRILMASI

 • Kordon Kanı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş başvuru dilekçesi ve dosyası üzerine, bir müdür yardımcısı, bir mühendis ve varsa o ilde mevcut bir kordon kanı referans merkezinden bir hekim, böyle bir merkezin bulunmaması durumunda kordon kanı bankacılığı hakkında bilgi sahibi bir uzman ve GMP müfettişi tarafından, açılmak istenen banka yerinde incelenerek Müdürlük tarafından bir değerlendirme raporu hazırlanır.
 • İnceleme neticesinde açılması istenen bankanın varsa eksikliklerinin tamamlanmasını takiben Müdürlük değerlendirme raporu ile birlikte dosya eksiksiz olarak Bakanlığa gönderilir.
 • Başvuru dosyası Bakanlık tarafından incelenerek UKOK’un görüşü alınır. UKOK’un dosya değerlendirmesi sonrasında gerek duyulursa, UKOK üyeleri arasından seçilecek bir ekip tarafından yerinde inceleme yapılır ve durum tespit raporuyla Bakanlığa sunulur.
 • UKOK tarafından yapılan inceleme sonrasında  başvurusu uygun bulunan bankaya Bakanlıkça Kordon Kanı Bankası Çalışma Onayı düzenlenir.

KORDON KANI BANKALARININ İZLENMESİ ve DENETLENMESİ

 • Bankalar, UKOK tarafından hazırlanacak olan denetim rehberi ışığında Müdürlüklerce en az yılda bir kez denetlenir.
 • Denetleme sonucu bankaya yazılı olarak bildirilir.
 • Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için, eksikliklerin özelliğine göre, 2 - 6 hafta süre tanınır.
 • Bu sürenin sonunda denetimde belirlenen eksikliklerin devamı halinde bankanın kordon kanı toplama biriminin faaliyetleri geçici olarak durdurulur.
 • Bunu takiben 3 ay içerisinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda bankanın Çalışma Onay Belgesi geçersiz sayılarak iptal edilir.
 • Bu durumda burada saklanan kordon kanı örnekleri nakil masrafları ve bir yıllık saklama ücreti kapatılan bankaya ait olmak kaydıyla ailenin onayladığı başka bir bankaya nakledilir.

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ

 • Çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıyla çocuk sahibi olmaları için yapılacak uygulamanın esaslarını, bu uygulamayı yapacak merkezlerin planlaması, açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemesini Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği’ne göre yapar.

ÜYTE EĞİTİMLERİ

 • ÜYTE Merkezlerinde görev yapacak olan Ünite sorumlularının, sertifikalı eğitim programı mevzuatı “ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı Standardına göre eğitimlerinin planlamasını yapar.
 • Sertifikalı eğitim uygulama yetkisi verilmesi için başvuruda bulunan ÜYTE Merkezlerinin yeterliliğini denetler ve uygun görürse eğitim yetkisi verir. 
 • ÜYTE eğitim kursiyerlerinin eğitim dönemi planlamasını, eğitim kursiyerlerinin sözlü sınav jüri görevlendirmelerini,
 • ÜYTE Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonu sekretaryasını, Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki taleplerini, eğitim kursiyerlerinin sözlü sınav jüri görevlendirmelerini, sertifika denklik taleplerini, sertifikası veya mevzuatına açılan davaların takibini, eğitim sertifikalarının düzenlenmesini ve tescilini,
 • ÜYTE Eğitim Merkezlerinin işleyişlerinin takibini yapar.
 • ÜYTE Eğitim Merkezlerine (ÜYTEEM) yerleştirilen kursiyerlerin eğitim dönemi planlaması yılda birkez Genel Müdürlük Onayı yapılır, web sayfasından ilan edilir.
 • Eğitimlerin dönemleri 1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz-31 Aralık olmak üzere 2 dönemdir.
 • Bir eğitim döneminde bir önceki yılın siklus sayılarına göre yerleştirilecek kursiyer kontenjanı sayıları;
 • yıllık 200-400 arasında siklusa sahip merkezlerde en fazla iki,
 • yıllık 400 üzerinde siklusa sahip merkezlerde en fazla dört katılımcı olarak planlanır.
 • ÜYTEEM değişikliği talepleri merkezlerin kontenjan durumu ve hukuki geçerliliği olan bir mazeret beyanı gerekçesi mukabilinde değerlendirilmekte olup, uygun görülmesi durumunda başvuranın eğitim dönemi yerleştirildiği merkezde yeni başvuru gibi planlanır.
 • ÜYTE eğitim dönemini ertelemelerinde, kursiyerlere bir defaya mahsus erteleme hakkı mevzuatta mevcut olup, hukuken geçerli bir mazeret beyanı istenir. Eğitim dönemini erteleyen kursiyer yerine oluşan kontenjan açığı, merkezin bir alt dönemdeki kursiyeri davet etmesi ve başka dönemdeki kursiyeri başlatabilmek için Bakanlığa görüş sorulması şeklinde yürütülmektedir.
 • ÜYTE EĞİTİMLERİ ile ilgili olarak ;
 • Başvurular; her yıl İSM’ler üzerinden Bakanlığa yapılır.
 • Yerleştirmeler; sertifikalı eğitim uygulama yetkisi verilen ÜYTE Eğitim Merkezlerine yapılır
 • Eğitim dönem planlaması; başvuranların başvurduğu tarihe göre sıralamaya tabi tutulur. Görevlendirme şeklinde değerlendirilen kişiler listenin üstüne alınır. Genel Müdürlük Makamı Oluru ile Planlama Listesi merkezlere bildirilir, web siteden duyurulur.
 • Sözlü Sınav Jürisi; görev süresi bir yıl olmak üzere Genel Müdürlük Makam Oluru ile oluşturulur. Yazılı sınavdan geçen kursiyerler için merkez Bakanlıktan sözlü sınav jürisi talep eder, 3 asil bir yedek üye bildirilir, sınav merkezde yapılır.
 • Sertifika; yazılı ve sözlü sınavdan geçen kursiyerlerin belgeleri merkez tarafından Bakanlığa gönderilir. İncelenen ve uygun bulananlara sertifika düzenlenmesi için Makam Oluru alınır, kartona basılır, Genel Müdür ıslak imzası alınır, soğuk mühür yaptırılır, sertifika listesine eklenir.
 • Tescil; sertifika geçerlilik süresi tescil tarihinden itibaren 5 yıldır. İKYS sistemine sertifika numarası ve kursiyerin eğitim bilgilerinin girilmesi şeklindedir. Tescil numarası sertifika arkasına yazılır. Daire Başkanı imzası alınır.
 • ÜYTE Eğitim Komisyonu; eğitim merkezi olmak isteyen merkez talepleri, yurtdışında alınan sertifika denklik talepleri ve Standart revizyonu için SEY kapsamında Genel Müdürlük Makamı Onayı (1 yıl süreli) oluşturulur.

DİYALİZ SERTİFİKASYON EĞİTİMİNİN PLANLAMASI VE KOORDİNASYONU

(1) Hemodiyaliz eğitimine aşağıdaki sıralamaya göre;

    a) Kamu veya özel hemodiyaliz merkezlerinde çalışan,

    b) Yeni açılacak hemodiyaliz merkezlerinde çalışacağı müdürlük tarafından bildirilen,

    c) Herhangi bir resmî veya özel kurum ve kuruluşta çalışmayan,

    ç) Diyaliz merkezlerinin denetimlerinde yer alacak,

    d) Kamu veya özel sağlık kuruluşunda diyaliz merkezi dışında görevli,iç hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, tabip, hemşire ve acil tıp teknisyeni unvanını haiz kişiler başvurabilir. Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan tabipler ve aile hekimliği yapan tabiplerin diyaliz eğitimine başvurması durumunda, öncelikle tabi oldukları mevzuat hükümleri geçerlidir.

(2) Periton diyaliz eğitimine aşağıdaki sıralamaya göre;

    a) Kamu veya özel periton diyaliz merkezlerinde çalışan,

    b) Yeni açılacak periton diyaliz merkezlerinde çalışacağı müdürlük tarafından bildirilen,

    c) Herhangi bir resmî veya özel kurum ve kuruluşta çalışmayan,

    ç) Kamuda veya özel sağlık kuruluşunda diyaliz merkezi dışında görevli, hemşire unvanını haiz kişiler başvurabilir.

(3)Eğitim başvurularında, ihtiyacın önceliği göz önüne alınarak eğitim planlaması yapılır.

(4)Eğitim başvuruları, Ocak, Mayıs, Eylül aylarında ilgili müdürlüğe yapılır ve en geç Şubat, Haziran ve Kasım aylarının ilk haftası içinde müdürlükçe toplu olarak Bakanlığa bildirilir.

(5)Yönetmelikteki şartlara uygun olmayan başvurular, müdürlükçe Bakanlığa iletilmeksizin gerekçesi belirtilerek sahiplerine iade edilir.

(6) Başvurular, takip eden bir ay içerisinde Bakanlıkça değerlendirilir ve eğitim programına alınan personel, müdürlüklere ve diyaliz eğitim merkezlerine bildirilir. Diyaliz eğitimleri, uzman tabip, tabip ve tabip dışı sağlık personeli için her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında başlayacak şekilde, işlemler tamamlanır.

(7) Eğitim sonunda eğitim merkezleri tarafından yapılan sınavda başarılı olanlara ilgili il sağlık müdürlüğünce sertifika düzenlenir.

(8)Müdürlükçe düzenlenecek sertifikalar için liste halinde Bakanlıktan sertifika numarası talep edilir. Bakanlıkça sertifika numaraları belirlenerek müdürlüğe bildirilir.

EĞİTİM MERKEZİ OLMA TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(1) Diyaliz merkezlerinde görev alacak iç hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, tabip, hemşire ve acil tıp teknisyeni ile bu merkezlerin tıbbî denetimlerinde görev alacak personelin eğitimleri, Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş diyaliz merkezlerince yürütülür

(2) Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimi verme yetkisi olan tıp fakülteleri ile Bakanlığa ait eğitim ve araştırma hastanelerine aşağıdaki şartları taşıması halinde Bakanlıkça eğitim yetkisi verilir.

    a) Hemodiyaliz ve periton diyalizi konusunda eğitim ile yetkilendirilecek merkezlerin bu Yönetmelikte öngörülen merkez şartlarını taşıması ve ilgili müdürlükçe düzenlenmiş faaliyet izin belgesi,

    b) Merkezin kurulu olduğu hastanede teorik eğitime imkân sağlayacak bir toplantı salonu veya derslikle birlikte gerekli eğitim materyali,

    c) Hemodiyaliz merkezlerinin aktif olarak kullanılmakta olan en az beş adet hemodiyaliz cihazı, periton diyalizi eğitimi yetkisi verilecek merkezin ise izlemde olan en az otuz hastası,

    ç) Vereceği eğitimin niteliğine göre en az bir yıldır hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulaması,

    d) Eğitim yetkisi verilecek merkezlerin yılda en az iki defa eğitim programı açma ve bu programların her birisi için en az bir uzman tabip, iki pratisyen tabip ve iki hemşire olmak üzere toplam on personeli eğitime alma kapasite ve yeterliliği, bulunur.

(3)  Diyaliz eğitim merkezi olarak yetkilendirilmeyi talep eden merkez; eğitim sorumluluğunu üstlenecek nefroloji uzmanının ve diğer eğiticilerin isim ve unvanlarını, birinci fıkrada sayılan uzman tabip, tabip, hemşire ve acil tıp teknisyenlerine yönelik olarak bir yıl içerisinde kaç dönem kurs düzenleyeceğini, her eğitim döneminde kaç uzman tabip, tabip, hemşire ve acil tıp teknisyenine eğitim verilebileceğini, eğitim yeri ve eğitim materyallerini haiz olduğunu bildiren yazıları ile Bakanlığa başvurur.

(4)  Başvurular Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görüşü alınarak değerlendirilir,  Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyan diyaliz merkezlerine Bakanlıkça eğitim yetkisi verilir ve buna dair yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgesi düzenlenen eğitim merkezleri Bakanlık internet sitesinde yayınlanır. Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimi verme yetkisini kaybeden merkezin, diyaliz eğitim verme yetki belgesi altı ay içerisinde iptal edilir.