Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İZLEME, DEĞERLENDİRME ve BAĞIŞ BİRİMİ

DAİRE BAŞKANLIĞI İNTERNET SAYFASI YÖNETİMİ (WEB)

 • Daire Başkanlığımızın vizyonunu ve misyonunu gösteren WEB sayfamızın yönetimi dağıtım ve bağış kayıtlarının girildiği dinamik sistemde büyük önem arz etmektedir.
 • WEB sayfamızda; Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan tüm birimlere ilişkin güncel duyurular, kurumsal bilgiler, mevzuat bilgileri, çeşitli bilgilendirmeler, iletişim bilgileri, nakil merkezleri ve nakil sayılarına ilişkin veriler, organ bekleyen hastalara ait bilgiler, güncel organ bağışçı sayıları, diyaliz bilgileri, kongre-sempozyum bilgileri, basın takibine ilişkin bilgiler ve kullanmış olduğumuz sistemlere ait güncellemeler yer almaktadır.

TÜRKİYE TRANSPLANTASYON, DİYALİZ VE İZLEM SİSTEMLERİNİN (TTDİS) YÜRÜTÜLMESİ

 • Organ, Doku, Kemik İliği Nakilleri ve Diyaliz ile ilgili tüm süreçler Daire Başkanlığımız uhdesinde TODS, TODBS, TÜRKDİVES, YOBİS, KİBS, KDS Uygulamaları yazılım altyapısı ile yürütülmektedir. Bu yazılım sistemlerinin tamamı TTDIS (Türkiye Transplant, Diyaliz ve İzlem Sistemleri) olarak bütünleşik bir yapı ile sağlanmaktadır.
 • Bahsi geçen sistemlerin uluslararası uyumunun sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
 • Tüm sistemlerin geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan modüllerin sisteme eklenmesi ve yazılım iyileştirmelerinin ve güncelleştirmelerinin yapılması sağlanmaktadır.

TÜRKİYE ORGAN ve DOKU BAĞIŞ SİSTEMİ(TODBS)’NİN YÜRÜTÜLMESİ

 • Organ ve doku vericilerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla, Türkiye Organ Doku Bağış Sistemi (TODBS) Aktive edilmiş ve organ bağışı bu sistem üzerinden Bakanlığımızın yetkilendirmiş olduğu İl Sağlık Müdürlükleri, ADSM, TSM, ASM Özel ve Kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinin organ bağış birimi tarafından yapılmaktadır.
 • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bağış birimi sorumlusu yetki talebi bildirilir.
 • Bildiriye istinaden Türkiye Organ Doku Bağış Sistemi (TODBS) üzerinden İl Yöneticisi ve Yardımcısı tanımlanır.
 • İl Yöneticisi ve yardımcısına tanımlama bildirimi yapılır.
 • İl Yöneticisinin talebi üzerine Türkiye Organ Doku Bağış Sistemi (TODBS)’nde organ doku bağış birimi açılması ve/veya silinmesi sağlanır.
 • İl Sağlık Müdürlüğü, yönetici ve yardımcısı alt birimlerde (ADSM, TSM, ASM Özel ve Kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinin organ bağış birimi) görev yapan personelin atamasını yapar, yapılan bu iş ve işlemler tarafımızdan kontrol edilir. İlgili personellere gerektiğinde sistemin kullanımı ve bağış kayıt işlemleri konusunda telefon, Eposta, uzak masaüstü bağlantı programları ile teknik destek sağlanır.
 • Türkiye Organ Doku Bağış Sistemi üzerinden alınan bağış sayılarının yıllara göre ve il bazında istatistiki verilerin takibi yapılır.

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞ HAFTASI ETKİNLİKLERİNİN DÜZENLENMESİ

 • 3-9 Kasım haftası öncesi bütün İl Sağlık Müdürlükleri bulundukları il genelinde gerekli organizasyonların gerçekleştirilmesi için bilgilendirilip talimatlandırılır.
 • İl genelinde bu birimler tarafından organ bağışı hususunda bilgilendirme toplantıları ve etkinlikleri düzenlenir. Şehir içinde bulunan billboardlarda organ bağışı ile ilgili görseller yayımlanır. Okullarda, hastanelerde, AVM’lerde ve diğer sosyal alanlarda bağış alım etkinlikleri düzenlenir.
 • 3-9 Kasım arasında haftanın önemine binaen Bakanlığımız tarafından sempozyum ve toplantılar düzenlenir.
 • 3-9 Kasım arasında il bazlı etkinliklere ve kamuya yararlı dernek ve vakıflar ve diğer paydaşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılım gösterilir.
 • TV, Sosyal Medya ve sair bütün kitle iletişim araçlarında organ bağışının önemini anlatan kamu spotları yayımlanır.

TÜRKİYE ORGAN DOKU BİLGİ SİSTEMİ(TODS)’NİN İŞLETİLMESİ

 • Türkiye Organ Doku Bilgi Sistemi (TODS), tüm nakil merkezlerinin ve organ nakli olan hastalara ait bilgilerin kayıt edilmesinin zorunlu olduğu sistemdir.
 • Organ nakil merkezlerinin ve nakil kayıtlarının takibi online olarak TODS üzerinden sürekli yapılabilmektedir.
 • Nakil merkezlerinden; faaliyette olanlar, faaliyeti askıya alınanlar, ruhsatı iptal edilenler v.s. ilişkin bilgiler TODS’da güncel şekilde takip edilmektedir.
 • Nakil merkezlerinde çalışan personellere ait bilgiler de TODS’da güncel şekilde tutulmaktadır.
 • Nakil merkezlerinin her türlü TODS sorunlarına “Teknik Destek” gerek telefonla gerek online olarak verilmektedir.
 • TODS ile ilgili gerekli durumlarda; Bölge Koordinasyon Merkezleri (BKM), Nakil Merkezlerinin Koordinatörleri, İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri, Organ Kaynağı Hastanelerin Yetkililerine çeşitli dönemlerde eğitimler verilmektedir.

TÜRKİYE YOĞUN BAKIM İZLEME SİSTEMİ(YOBİS)’NİN İŞLETİLMESİ

 • Yoğun Bakım İzleme Sistemi (YOBİS), yoğun bakımda yatan donör adayı olabilecek hastaların takibi anlamına gelmektedir.
 • Yoğun bakımda yatan hastalarda “Beyin Ölümü” gerçekleştiği zaman sahadaki Organ Nakil Koordinatörleri ya da Bölge Koordinasyon Merkezleri (BKM) hasta yakınlarıyla görüşür ve organ bağışı konusunda bilgilendirme yaparlar.
 • Hasta yakınlarının organ bağışına “Aile İzin Onayı” vermedikleri kişiler sistemimizde Beyin Ölümü Listesinde görünürler, “Aile İzin Onayı” verdikleri kişiler bizim için artık “Donör” dür ve Donör Listesinde yer alırlar.
 • Donörün bağışlanan organlarının dağıtımı, Ulusal Koordinasyon Sistemine uygun olarak Ulusal Koordinasyon Merkezi tarafından yapılır.
 • Yoğun Bakım İzleme Sistemiyle daha çok donör sayısına ulaşarak ülkemizin organ nakli bekleyen hasta sayısını azaltmak hedeflenmiştir.

DİYALİZ VERİ SİSTEMİ (TÜRKDİVES) TAKİBİ VE ANALİZ İŞLEMLERİ

(1) Bakanlık tarafından  diyaliz  merkezlerinin ve merkezlerde tedavi gören tüm hastaların bilgilerinin elektronik ortamda izlenebileceği diyaliz veri sistemi kurulmuştur. Tüm merkezler ve hastaların bilgileri bu sisteme kaydedilir. 

(2) Merkezler, bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak kaydettiği hasta ve seans sayılarını, diyaliz tedavisine yeni başlayan ve başka merkezden gelen hasta sayılarını, hasta mortalitesini, başka merkeze giden veya diğer renal replasman tedavilerine geçen hasta sayılarını, Yönetmelik uyarınca yapılması gereken tıbbî tetkiklerin kayıtlarını ve Bakanlıkça talep edilen diğer bilgileri, Türkiye Diyaliz Veri Sistemine (TÜRKDİVES) girişini sağlar

(3) Bu veri girişleri manuel olabileceği gibi web servis aracılıyla da yapılabilmektedir.

(4) Gönderilen verilerin kontrolü ve merkez verilerinin güncellenmesi il sağlık müdürlüğü kullanıcıları tarafından yapılır. Eksik yada yanlış veriler yetkileri dahilinde bu kullanıcılar tarafından düzeltilir.

(5) Sağlık müdürlüğü kullanıcıları yetkisi dışındaki iş ve işlemler (yeni merkez tanımlama, kullanıcı kilidi kaldırma, merkez birleştirme  vb )Bakanlık kullanıcıları tarafından yapılmaktadır.

(6) Diyaliz veri sistemine gönderilen tüm verilerin günlük, aylık ve Yılık istatistiksel analizleri  ve registry raporları Bakanlık tarafından yapılarak  Daire Başkanlığının internet sitesinde yayınlanmaktadır.

KEMİK İLİĞİ BİLGİ SİSTEMİ(KİBS)’NİN İŞLETİLMESİ

 • Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS), kemik iliği ya da kök hücre nakli gereken hastaların takibi anlamına gelmektedir.
 • Kemik iliği yada kök hücre nakli ihtiyacı olabilecek hastalar ön kayıtla sisteme kaydedilir ve nakil kararı verildiğinde de hasta listesine alınır.
 • Nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrası bilgilere sistemden ulaşılabilir.
 • Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS) de kayıt yapılacak erişkin ve çocuk nakil merkezlerinin kaydı, bu merkezlerdeki personel yetkilendirilmesi, ayrıca nakil için gerekli olan doku tipleme laboratuvarlarının sisteme tanımlanması ve personel yetkilendirilmesi yapılmaktadır.

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

 • Karar Destek Sistemleri, TTDİS çatısı altındaki tüm sistemlerden elde edilen bilgilerin tek çatı altında görülüp değerlendirilebildiği sistemi ifade etmektedir.
 • Sistem aracılığıyla, TTDİS sisteminin ilk kurulduğu yıldan itibaren donör, hasta, organ, doku, kemik iliği, diyaliz, merkezler, nakiller vs. birçok bilgiye istatistiki açıdan erişim sağlanıp, daha kaliteli hizmet sunumu adına gerekli çalışmalar yapılabilmektedir.
 • Buradan elde edilen veriler ışığında ülkemiz ile uluslararası karşılaştırmalar yapılmakta ve kurumsal politikaların belirlenmesi adına yol gösterici olmaktadır.
 • Sistem akademik çalışmalar yapan akademisyenler için büyük bir veri kaynağı oluşturmaktadır.