Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

DOKU NAKLİ HİZMETLERİ BİRİMİ

GÖZ BANKALARININ RUHSATLANDIRILMASI

 (1) Ruhsat başvurusu yılın herhangi bir zamanında İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile bakanlığımıza iletilir

 (2) Ruhsat başvuru dosyası incelenir varsa eksikliklerinin tamamlanması için aynı kanaldan ilgiliye bildirilir. Eksiksiz olarak yapılan başvurulara ait evraklar Kornea Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunması halinde yerinde değerlendirme kararı alınır. Uygun bulunmazsa dosya gerekçesi ile birlikte iade edilir.

 (3) Dosyası uygun bulunan merkez için yerinde değerlendirme kararı alınır. Bu karara istinaden Genel Müdürlük Makamından yerinde değerlendirme onayı alınır. Bu onaya istinaden Kornea Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu üyesi, bakanlık birim personelinin bulunduğu ekip tarafından merkez yerinde değerlendirilir.

 (4) Merkezin Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi’ ndeki şartları sağladığının tespiti amacıyla mevzuatta zorunlu kılınan bütün bölümleri ve özellikleri, tıbbi ve teknik donanımı kontrol edilir ve merkezde çalışacak personel değerlendirmeye alınır. Bu hususlara istinaden merkezde bir denetim tutanağı hazırlanır. Tutanakta merkezin kornea nakli hizmetleri için uygun olduğu veya uygun olmadığı belirtilir.

 (5) Uygun bulunmayan merkezin başvurusu, uygunsuzluğun giderilmesi halinde yeniden değerlendirilmeye alınacağını belirten bir gerekçeli yazı ile reddedilir. Uygun bulunan merkezde hazırlanan denetim tutanağına istinaden Göz Bankası Ruhsatnamesi ile ruhsata esas kişinin Göz Bankası Tıbbi Müdürü Yeterlilik Belgesi tanzim olunur ve Genel Müdürlük Makamı’ nın onaylarına sunulur.

 (6) Makamın onayı akabinde belgeler soğuk mühürle damgalanır ve İl Sağlık Müdürlüğü vasıtası ile ilgili merkeze gönderilir.

GÖZ BANKALARININ İZLENMESİ ve DENETLENMESİ

 • Nakil merkezleri Türkiye Organ ve Doku Sistemi(TODS)’nden derlenen veriler ışığı altında her yılın sonunda değerlendirilir.
 • Bu değerlendirmeler sonucunda Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi’ nde yer alan kriterleri sağlamadığı tespit edilen merkezler Kornea Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından değerlendirilir. Uygunsuz görülen merkezlerden gerekli dosyaların istenmesine karar verilir veya uygunsuz görülen merkezler hakkında uyarı kararı alınır.
 • Genel Müdürlük Makamı’ndan alınan uyarı kararına istinaden ilgili merkezler uyarılır veya gerekli dosyalar istenir. Dosyalar bir sonraki toplantıda Kornea Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme sonucunda merkezin işleyişi hususunda uygunluk, uyarı veya yerinde denetim kararı alınır.
 • Yerinde denetim kararına istinaden Genel Müdürlük Makamı’ndan denetim onayı alınır. Onaya istinaden Kornea Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu ve Bakanlık yetkilileri tarafından merkez denetlenir. Denetim sırasında dosyalar incelenir ve gerek duyulan vakalarda merkez sorumlusu sözel olarak dinlenir.
 • Denetim sırasında bir rapor hazırlanır ve merkezde imza altına alınır. Raporda merkez hakkındaki uygunluk durumu belirtilir.
 • Raporlar bir sonraki komisyon toplantısında değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda merkezin uygunluğuna, uyarılmasına veya faaliyetinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına veya iptaline karar verilir ve bu karar bir üst komisyon olan Ulusal Koordinasyon Kurulu(UKK)’na sunulur.
 • Ulusal Koordinasyon Kurulu bu karara istinaden merkez hakkında alınan kararın onaylanmasına veya kararın değiştirerek onaylanmasına karar verir. (Onaylar, Kapatmayı Süreli Durdurmaya çevirir, Süreli Durdurmayı Kapatmaya Çevirir v.s.)
 • İdari yaptırım kararları ile ilgili merkez hakkında Genel Müdürlük Makamı’ndan onay alınır.
 • Alınan onay il sağlık müdürlüğü aracılığı ile merkeze bildirilir. Ardından merkez kapatılır/kornea nakli işlemleri durdurulur/iptal edilir ve Türkiye Organ ve Doku Sistemi(TODS)’nden çıkartılır.

GÖZ BANKALARININ PLANLANMASI

 • Resmi yazıyla tarafımıza yapılan Kornea Nakli Merkezi ve Doku Kaynağı Merkezi olma başvuruları Daire Başkanlığımız tarafından değerlendirilir.
 • Ülkemiz Göz Bankalarının kornea temin sayısı, bekleyen hasta sayısı, kornea transferi konuları göz önüne alınarak bağlanılacağı Göz Bankası belirlenir.
 • Merkezin ve nakil hekiminin verileri Türkiye Organ ve Doku Sistemi(TODS)’ne kaydı yapılır.
 • Göz Bankası başvurularında bölgede bulunan göz bankaları yeterlilik düzeyleri değerlendirilir.
 • Göz Bankası açılma ihtiyacı uygun görüldüğü takdirde Ruhsatlandırmaya ilişkin yukarıda yer alan prosedürler işletilir.
 • İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile tarafımıza yapılan başvuru sonucu merkezlere bildirilir.

GÖZ BANKASI ÇALIŞANLARINA YETERLİLİK BELGESİ DÜZENLENMESİ

 (1) Yeterlilik Belgesi başvurusu yılın herhangi bir zamanında bakanlığımıza iletilir.

 (2) Belge başvuru dosyası Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi’ ndeki şartlar doğrultusunda incelenir, varsa eksikliklerinin tamamlanması için aynı kanaldan ilgiliye bildirilir.

 (3) Eksiksiz olarak yapılan başvurulara ait Göz Bankası Tıbbi Müdürü Yeterlilik Belgesi/ Göz Bankası Laboratuvar Yöneticiliği Yeterlilik Belgesi/ Göz Bankası Teknisyeni Yeterlilik Belgesi başvuran kişi adına tanzim olunur ve Genel Müdürlük Makamı’ nın onaylarına sunulur.

 (4) Makamın onayı akabinde belgeler soğuk mühürle damgalanır ve İl Sağlık Müdürlüğü vasıtası ile ilgililere gönderilir. 

KOMPOZİT DOKU NAKLİ MERKEZLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI

 • Nakil merkezi açacak olanlar, Bakanlığa iletilmek üzere bir dilekçe ile müdürlüğe başvurur. Doku nakil türleri belirtilir.
 • Başvuru; Müdürlük tarafından dosya üzerinde incelenir ve belgeleri noksan veya inceleme sonucunda durumu mevzuata uygun olmayan başvuru dosyası, gerekçeleriyle birlikte başvuru sahibine resmî bir yazı ile iade edilir.
 • Başvuru dosyasının noksansız olduğu tespit edilen merkeze ait dosya, müdürlük tarafından Bakanlığa gönderilir.
 • Başvuru dosyası Komisyon ya da Bakanlıkça Komisyon üyeleri arasından seçilecek alt komisyon tarafından değerlendirilir.
 • Bakanlıkça yapılacak yerinde inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlanan rapor Ulusal Koordinasyon Kuruluna sunulur. Başvuru Ulusal Koordinasyon Kurulunda ülke ihtiyaçlarına ve ulusal planlamaya göre incelenir ve Bakanlığa öneri olarak sunulur.
 • Başvuru uygun görüldüğü taktirde Bakanlıkça, Kompozit Doku Nakli Merkezi Ruhsatnamesi ve mesul müdür adına Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir.