Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

DİYALİZ HİZMETLERİ BİRİMİ

DİYALİZ HİZMET BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ

 (1) Diyaliz hizmetlerinin değerlendirilmesi açısından Bakanlıkça iller bir veya birden fazla bölge olarak belirlenerek ilan edilmektedir. Bakanlıkça diyaliz hizmet bölgeleri iki yılda bir Kasım ve Aralık ayında yeniden gözden geçirilir.

 (2) Bu gözden geçirmelerde, bölgelendirme ile ilgili değişiklik önerileri altı ay öncesinden il sağlık müdürlüklerinden alınır.  Bu süre içerisinde il bazında öngörülmeyen ihtiyaç doğması durumunda kurulacak komisyonlar tarafından valilik aracılığı ile Bakanlığa gerekçeleri ile birlikte ihtiyaç bildirilir.

 (3) Değişiklik talepleri incelenir. Diyaliz Hizmet Bölgelerinin taleplere göre karşılaştırmalı haritaları çıkarılır, gerekçeler Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonuna sunulacak şekilde raporlanır

 (4) Değişiklik talepleri ile ilgili raporlar düzenlenecek toplantıda Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu görüşüne sunulur ve Bakanlıkça değerlendirme yapılır.

 (5) Değerlendirme sonucu uygun görülen bölgelendirme değişiklikleri makam onayına sunulur. 

 (6) Makam onayı sonrası bölge değişiklikleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

DİYALİZ MERKEZİ PLANLAMA İŞLEMLERİ

 (1) Merkez açılacak ilin demografik yapısı, son dönem böbrek yetmezlikli hastaların bölgesel dağılımı, kurulu tüm cihazlar ve diğer epidemiyolojik özellikleri dikkate alınarak, ülke genelinde planlama yapılır.

 (2) Bakanlıkça, her yıl Kasım ve Aralık ayında bir sonraki yılın planlaması yapılır. Bu planlamada, kaynakların etkin kullanımına ve atıl kapasiteye yol açılmamasına dikkat edilir.

 (3) Bir bölgede yeni bir merkez açabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısının (hasta/cihaz oranının) beş veya üstü olarak kabul edilir.

 (4) Bölgedeki toplam hasta/cihaz oranı bu sayının altında ise yeni merkez açılmasına izin verilmez.  Ancak bu orana; hepatitli hasta ve bunlar için kullanılan cihazlar, hastanelerin rutin hemodiyaliz hizmeti dışındaki acil hizmetler için kullandıkları cihazlar, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış diyaliz eğitim merkezleri toplam yirmi beş cihaz sayısına ulaşana kadar, planlamadan muaf açılan ünitelerdeki hasta ve cihazlar dahil edilmez.

 (5) Diyaliz Merkezi Planlaması için her yıl 81 il Sağlık Müdürlüğünden Ekim ayı sonu verilerini içeren diyaliz hizmet bölgelerine göre hasta /cihaz oranlarını gösteren formlar toplanır.

 (6) Gönderilen formlardaki Hasta / cihaz oranları hesaplanarak kontrol edilir.  Diyaliz hizmet bölgelerinin ve bu bölgelerin hasta / cihaz oranlarını gösteren liste hazırlanır.

 (7) İhtiyaç olan hasta /cihaz oranı 5 in üstünde olan diyaliz hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi belirlenir.  Makam Onayına sunulur.

 (8) Makam onayı sonrası belirlenen ülke genelinde yeni merkez açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

 (9) Diyaliz hizmet bölgelerinde Hasta /cihaz oranı 5 in altında ise yeni merkez açılmasına izin verilmez.

 (10)Planlama kapsamında yeni merkez açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgesi ve ihtiyaç olmadığına ilişkin yazı Makam onayına sunulur. Ve onay Bakanlık İnternet sitesinde ilan edilir.

YATIRIM İZNİ DÜZENLENMESİ

 (1) Planlama kapsamında yeni merkez açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesine göre Bakanlıkça ilan edilen yerler için merkez açma talebinde bulunanlar müdürlük aracılığı ile Bakanlığa müracaat ederler.

 (2) Aynı bölgede birden fazla yeni merkez açma başvurusu yapılması durumunda öncelik sırası şu şekilde belirlenir.

    a) Bölgede daha önceden açılmış merkezi olmayanlar,

    b) Müstakil binada kurulacak olanlar.

 (3) İkinci maddedeki sıralamaya göre aynı önceliğe sahip birden fazla müracaat olması halinde, müracaat edenler arasında noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir. Değerlendirme sonucu hak sahibi olanlar en geç altı ay içerisinde merkez kurmak üzere inşaata başlar ve bir yıl içerisinde merkezi hasta kabulüne hazır hale getirir.

 (4) Hak Sahibine makam onayı ile yatırım izin belgesi düzenlenir.

 (5) Düzenlenen yatırım izni belgesinin bedeli ilgili hesaba yatırıldıktan sonra hak sahibine teslim edilir.

TATİL DİYALİZİ İLLERİNİN TESPİTİ VE GÜNCELLENMESİ

  • Merkezler diyaliz hastalarına tatil dönemi olarak kabul edilen Haziran ayından başlayarak Eylül ayı sonuna kadar, su sistemi kapasitelerinin yeterli olması ve yatak başına en az yedi metrekare düşecek şekilde diyaliz alanları olması kaydıyla merkeze, İlgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orijin ülkede kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliği kanıtlanmış olan cihaz eklemek suretiyle hizmet verebilir.
  • Tatil diyalizi için cihaz artırmadaki bölgesel hedef doluluk oranı üç olarak kabul edilir.
  • Tatil diyaliz yapmak isteyen merkezler için her tedavi seansı için bulundurulması gereken faaliyet iznine esas personel şartına uygunluk aranır. Merkez, bu durumu bir dilekçe ile İl sağlık müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
  • Tatil diyalizi yapacak merkezler faaliyet izin belgesi yenilenmeden faaliyetine devam eder.
  • Tatil diyalizi kapsamında olan iller Bakanlıkça belirlenerek, Bakanlık internet sayfasında duyurulur.